Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: “Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”

Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: “Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”

My, przywódcy lokalni i regionalni w Unii Europejskiej (UE), pragniemy UE, która będzie skuteczniej reagować na potrzeby i aspiracje obywatelek i obywateli.

 1. Fundamentem demokracji w UE jest 240 regionów, 90 tys. gmin i ponad 1,2 mln
  polityków wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym, którzy reprezentują 450 mln osób. Demokracja narodziła się około 2500 lat temu na szczeblu lokalnym w polis i może przetrwać w UE tylko pod warunkiem dobrego zakorzenienia w terenie oraz praktykowania na co dzień.
 2. Demokracja cieszy się poparciem, jeżeli opiera się na zaufaniu obywatelek i obywateli i przynosi rezultaty na poziomie, który jest im najbliższy. Dlatego też dostrzegamy potrzebę propagowania modelu domu demokracji europejskiej opartego na trójwymiarowej legitymizacji: na solidnych podstawach, które uosabiają władze lokalne i regionalne, mocnych ścianach w postaci 27 państw członkowskich oraz dachu ochronnym w postaci UE.

  Przyjęcie oddolnego podejścia do podejmowania decyzji w instytucjach UE przybliży Unię do serc i umysłów obywatelek i obywateli oraz przywróci zaufanie do UE będącej demokratycznym projektem zasadzającym się na silnej reprezentacji wyborczej z poszanowaniem równouprawnienia płci.
 3. Wybory są podstawowym sposobem funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej dzięki działaniom partii politycznych. Musimy zadbać o to, by główne tematy o znaczeniu europejskim omawiano nie tylko podczas wyborów europejskich odbywających się co 5 lat, lecz również przed wyborami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, zważywszy, że 70% prawodawstwa UE wdraża się na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 4. Bardziej demokratyczna UE musi zaradzić brakowi legitymacji politycznej i prawnej oraz włączyć regiony, prowincje, miasta i wioski w mechanizmy decyzyjne w ramach obecnych postanowień Traktatu lub w przypadku jego zmiany.
 5. W związku z tym wzywamy do stopniowego zwiększania roli Europejskiego Komitetu Regionów, tak by nie polegała wyłącznie na konsultacji, lecz miała wiążący charakter w pewnej liczbie obszarów polityki o wyraźnym wymiarze terytorialnym, i by wystrzegano się przy tym dodatkowego komplikowania struktur UE. Efektem większego uwzględnienia wiedzy fachowej władz lokalnych i regionalnych podczas opracowywania i wdrażania unijnego prawa będzie
  lepsze stanowienie prawa i większa legitymacja demokratyczna w UE.

  Zasadę pomocniczości można wzmocnić poprzez zapewnienie Europejskiemu Komitetowi Regionów większej możliwości udziału w negocjacjach między instytucjami UE w sprawie wniosków ustawodawczych (w rozmowach trójstronnych), a także poprzez nadanie parlamentom regionalnym – w należycie określonych okolicznościach – formalnej roli w proponowaniu prawodawstwa UE.
 6. Apelujemy, by spożytkowano doświadczenia zebrane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy w celu nawiązania stałego i ukierunkowanego na konkretny obszar dialogu z obywatelkami i obywatelami. Jest to mechanizm partycypacji, który przybliży Unii realia lokalne, regionalne i
  krajowe oraz zapewni jej mieszkańcom informacje zwrotne na temat ich pomysłów i obaw, przy czym ważne jest, by uczestniczyli w nim zwłaszcza ludzie młodzi. Krajowe i europejskie stowarzyszenia terytorialne są gotowe ułatwić ten proces – wraz z Europejskim Komitetem Regionów, jego sieciami młodych demokratycznie wybranych polityków oraz radnymi lokalnymi i regionalnymi w UE.
 7. Wzywamy uczestników Konferencji w sprawie przyszłości Europy do potwierdzenia, że spójność jest podstawową wartością oraz drogowskazem dla wszystkich kierunków polityki UE opartych na poszanowaniu partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.
 8. Domagamy się zwiększenia odporności w UE, przy czym władze lokalne i regionalne muszą czynnie uczestniczyć w kreowaniu i realizacji polityki społecznej, klimatycznej, środowiskowej, energetycznej i cyfrowej, a także mieć bezpośredni dostęp do finansowania UE w obszarach leżących w ich kompetencji.
 9. Popieramy Europejską Unię Zdrowotną, która zapewnia Unii kompetencje niezbędne do szybkiego reagowania na kryzysy zdrowotne z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności.
 10. Zwracamy się o przyjęcie przyszłościowego programu europejskiego dla obszarów wiejskich, który poprawi integrację obszarów miejskich i wiejskich i zaowocuje trwałą rewitalizacją społeczności wiejskich.
 11. Apelujemy do UE, by wykorzystała silne więzi zadzierzgnięte wraz z upływem lat z władzami lokalnymi i regionalnymi w krajach objętych polityką sąsiedztwa i procesem rozszerzenia oraz by budowała państwo prawa i dobre rządy na poziomie oddolnym.
 12. Aby odzyskać zaufanie obywatelek i obywateli, musimy odnowić funkcjonowanie demokracji i wartości europejskie poprzez kształcenie i aktywność obywatelską, w szczególności wśród ludzi młodych i w regionach transgranicznych, jednocześnie propagując równość szans.

Współpracujmy, aby demokracja przynosiła rezultaty i zbliżała Europę do jej mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *