Pniewy: Troska o każdego potrzebującego…

Pniewy: Troska o każdego potrzebującego…

Rozmowa z Ireneuszem Szymczakiem – Wójtem Gminy Pniewy (woj. Mazowieckie)

Panie Wójcie podczas naszej rozmowy wstępnej powiedział Pan, że Gmina Pniewy jest niewielka. Jak się okazuje, to wcale nie wielkość wpływa na kondycję ekonomiczną gminy ani na niebanalne projekty, które są w niej realizowane. Co Pana zdaniem rzutuje na to, że Pniewy można śmiało uznać za prawdziwą perełkę wśród gmin ościennych?

– Miło słyszeć tak pochlebną opinię na temat naszej gminy. Od początku objęcia urzędu Wójta Gminy Pniewy skoncentrowałem się na pozyskiwaniu możliwie największej ilości środków zewnętrznych. Pozytywne efekty tych działań są widoczne na terenie naszej gminy. Swoje działania kierujemy nie tylko na inwestycje drogowe, które przez wiele lat zawsze były stawiane na pierwszym miejscu przez mieszkańców, ale także na edukację, sport i miejsca integracji społecznej. W ciągu ostatnich dwóch lat uruchomione zostały dwa kluby Senior+, w wyremontowanych i przystosowanych dla potrzeb seniorów budynkach. Wybudowaliśmy Otwartą Strefę Aktywności z placem zabaw dla dzieci nad zalewem w Osieczku. W swoich działaniach staramy się pamiętać o wszystkich mieszkańcach i reagować na zgłaszane potrzeby.

Gmina Pniewy otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w drugiej transzy 4,5 mln zł. To ogromne wsparcie inwestycyjne. Proszę wskazać, jakie inwestycje będą realizowane przy współudziale tych funduszy?

Logo gminy Pniewy

– W ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną zrealizowane dwa bardzo ważne i długo wyczekiwane zadania. Pierwsze to przebudowa szkoły podstawowej w Ciechlinie. Zaadoptowana zostanie części parteru, piętra i poddasza na pomieszczenia przeznaczone na sale szkolne wraz z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczeniami dodatkowymi. Przebudowana i wykonana  zostanie nowa klatka schodowa łącząca parter, piętro i poddasze. Pomieszczenia szkolne przeznaczone będą dla dzieci przebywających w szkole. Wykonane zostaną nowe punkty sanitarne. Planowane jest także wykonanie termomodernizacji całego budynku wraz z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznych.  Na ten przeznaczymy 2 mln złotych.
Drugie zadanie to głęboka termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej, na które otrzymaliśmy 2,5 mln zł. Planujemy przeprowadzić prace w budynkach szkół podstawowych w Kruszewie i Karolewie, w budynku integracji społecznej w Michrowie, w domu nauczyciela w Karolewie oraz w domu nauczyciela w Jeziorze, gdzie mieści się również oddział przedszkolny i sala gimnastyczna.  Zakres inwestycji obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wymiana wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED, wymianę kotłów gazowych na nowoczesne o dużo lepszej sprawności, modernizację systemu centralnego ogrzewania, grzejników, przewodów, izolacji wraz z nowoczesnym systemem automatyki pogodowej, modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, montaż punktowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne. Jest to bardzo szeroki zakres prac, ale ich wykonanie pozwoli na dostosowanie stanu technicznego tych budynków do standardów XXI wieku.

– W Pniewach realizowany jest unikatowy program wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”. Nie wszystkie gminy decydują się na udział w tym projekcie. Co zdecydowało o tym, że Pniewy biorą udział w tym projekcie?

– Aby się dłużej nie rozwodzić: z potrzeby serca. Jednak by to się stało realne i Gmina Pniewy mogła udzielać wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej – musi corocznie wnioskować do Wojewody i wyrażać chęć udziału w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Sami nie posiadamy wystarczającej ilości środków, aby móc realizować zadanie we własnym zakresie. Po uzyskaniu środków z Funduszu Solidarnościowego Gmina realizuje usługi skierowane do opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Od 2021 roku Ministerstwo przewiduje dla gmin do 100% wsparcia kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej opiekunom i zapewnia do 2% środków od wnioskowanej kwoty na obsługę programu dla gminy. W 2019 roku przystąpiliśmy do programu „Opieka wytchnieniowa” i ze wsparcia skorzystała 1 rodzina. W 2020 roku skorzystało już 10 rodzin. W edycji 2021 zamierzamy zapewnić pomoc dla 17 rodzin. Od przyznania dotacji zależało będzie, czy gmina będzie go nadal realizować w obecnym okresie.
Do czasu rozpatrzenia wniosku złożonego w ostatnim dniu ub.r. u Wojewody prowadzone jest rozeznanie wśród mieszkańców gminy dotyczące chęci udziału w programie i zbierane są wnioski wraz z załącznikami od opiekunów osób niepełnosprawnych.

Z ostatniej chwili: Na realizację programu Gmina Pniewy otrzyma 139 886,13 zł – czyli 100% przewidywanych kosztów.

Dużą wagę przywiązuje Pan do rozwiązywania problemów bezpośrednio dotyczących ludzi, zwłaszcza tych mniej zaradnych, poszkodowanych przez los. Czym powinny zaowocować te starania?

– Celem udziału Gminy Pniewy w programie Opieka MRiPS w 2021 roku jest zamiar kontynuacji usług wsparcia w wytchnieniu opiekunów osób dorosłych i dzieci z poważnymi schorzeniami i zaburzeniami. Chodzi przede wszystkim o odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie usługowe w ich codziennych obowiązkach, ale także o zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece nad osobami niepełnosprawnymi tak, aby rodzina i opiekunowie mogli załatwiać swoje sprawy prywatne, odpocząć i zregenerować siły. To dotyczy również konieczności zapewnienie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w okresie niemożności sprawowania jej przez opiekunów w nagłych wypadkach lub chorobie; – szczególnie obecnie w czasie pandemii. Dużą wagę przywiązujemy do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osób dotkniętych przez różne formy wykluczenia społecznego. Uczymy umiejętności pomagania innym, podstaw rehabilitacji, odpowiedniego odżywiania w warunkach domowych.

Wnioski w tej sprawie zapewne ciągle napływają? Wspomniał Pan o planie wsparcia w tym roku 17 rodzin. A jeśli rządowa dotacja będzie skromniejsza, za t okaże się, że potrzeby są znacznie większe?

– W przypadku otrzymania mniejszej ilości środków niż została zawnioskowana rozważa się zmniejszenie ilości godzin usług opieki wytchnieniowej w 2021 roku, lub zmniejszenie ilości rodzin objętych wsparciem. Co do dalszego rozwoju sytuacji, to nie jestem obecnie w stanie przewidzieć rozmiarów tych potrzeb, co oczywiście związane jest z okresem pandemii. Ale nie składamy broni i wierzymy, że środki budżetu państwa wpłyną do kasy pniewskiego samorządu z przeznaczeniem na cel, którego zasadności żaden przyzwoity człowiek nie będzie kwestionował.
Jeśli Wojewoda przekaże środki na realizację zadania wnioski zostaną zweryfikowane i ocenione a opiekunowie najbardziej potrzebujący wsparcia zostaną wyłonieni poprzez punktację w zmodyfikowanej skali „FIM (potocznie skala samodzielności i sprawności).
Miejscem składania wniosków z załącznikami jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy. Informacje szczegółowe dotyczące zasad i kryteriów realizacji programu w gminie można otrzymać pod numerem telefonu (48) 668-64-85 lub drogą email’ową: gops@pniewy.pl

– Czy projekt cieszy się popularnością wśród mieszkańców Gminy?

– W 2019 r. propagowano zasady programu wśród rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, co poskutkowało realizacją w 2020 roku usług już dla 10 rodzin, 2 dorosłych i 8 dzieci z niepełnosprawnościami. Wszyscy tamci opiekunowie po rozmowach telefonicznych w styczniu 2021 r. wyrazili dalszą chęć otrzymywania wsparcia w formie i postaci zawartej w obecnej edycji 2021. Opiekunowie byli bardzo zadowoleni z wytchnienia, program cieszył się wśród mieszkańców naszej gminy dużą popularnością i dlatego na obecny 2021 rok po analizie sytuacji wśród opiekunów dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych zawnioskowano do Wojewody o środki na pomoc 17 opiekunom.
Planujemy rozszerzenie zakresu i formy opieki wytchnieniowej o wsparcie 12 opiekunów w postaci zapewnienia dzieciom całodobowej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poza domem w atrakcyjnym miejscu w wymiarze 7 dni pobytu na 1 dziecko.

– Czy realizacja projektu pociągnie za sobą utworzenie nowych miejsc pracy?

– Nie zamierzamy zatrudniać u siebie pracowników etatowych do wykonywania tej pracy, a zlecić realizację usług opieki wytchnieniowej wyłonionej w przetargu organizacji pozarządowej, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o zamówieniach publicznych (zlecenie usług organizacjom pozarządowym w kwocie wyższej lub równej 130.000,00 zł bez VAT). Samorząd wyznaczy jednak koordynatora usług opieki wytchnieniowej w gminie na rok 2021, który otrzyma dodatkowe wynagrodzenie ze środków przeznaczonych na obsługę programu, bo przecież to on przyjmuje zgłoszenia, planuje, rozlicza godziny, kontroluje prawidłowość realizacji usług.
Patrząc na problem z o wiele szerszej i głębszej perspektywy program Opieki wytchnieniowej pozytywnie, choć pośrednio wpłynie na lokalny rynek pracy, tworząc nowe miejsca pracy, bądź rozszerzając zakres obecnych zatrudnień.

Wątek społecznego wsparcia dla mieszkańców dominuje w naszej rozmowie. Chociaż obecnie możliwości przemieszczania się są mocno ograniczone, to jednak samorząd Pniew zdecydował się postarać o ulgi w tym zakresie…

– Umowa podpisana z Wojewodą Mazowieckim obejmuje dopłatę w roku 2021r. na realizację zadań własnych organizatora (Gminy Pniewy) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wyniesie 3 zł do każdego wozokilometra. Dopłata jest częściową rekompensatą kosztów, jakie poniosłaby Gmina, gdyby w 100% opłacała koszty linii autobusowej. Koszt dopłaty za usługę, jaki poniesie Gmina Pniewy będzie wynosiła nie więcej niż 1 zł do wozokilometra.

Powyższą usługę realizuje PKS Grójec, z którym Gmina Pniewy podpisała umowę. Kursy są tzw. otwarte i mogą z nich korzystać dzieci dojeżdżające do szkół gminnych, jak również mieszkańcy chcący dojechać do Urzędu Gminy, ośrodka zdrowia, poczty, apteki itp.

– Na zakończenie zapytam jeszcze o to, jak te wszystkie zabiegi, służące poprawie codziennego życia mieszkańców Gminy są odbierane przez nich samych? Czy spotyka się Pan z akceptacją dla działań Samorządu? Czy otrzymuje Pan tzw. „informację zwrotną” od społeczeństwa?

– Zdecydowaliśmy się na prowadzenie konta Gminy Pniewy w mediach społecznościowych, gdzie publikujemy informacje dotyczące działań prowadzonych przez gminę. Dzięki temu posunięciu mieszkańcy mają szybki dostęp do informacji i równie szybko mogą przekazać nam swoje odczucia na ich temat. Generalnie odbiór jest pozytywny, chociaż jak zawsze zdarzają się niezadowolone jednostki, ale ich zdanie traktujemy jak konstruowaną krytykę, biorąc ją pod uwagę w trakcie kolejnych działań. Na początku 2020 roku, przy okazji sporządzania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pniewy, przeprowadziliśmy ankietę skierowaną do mieszkańców gminy, w której między innymi zawarliśmy pytanie o stopień zadowolenia z życia na terenie naszej gminy. Ponad 60% odpowiedzi wskazywało na zadowolenie z miejsca zamieszkania, a ponad 52% odpowiedziało, że zgadza się ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w Gminie Pniewy poprawiły się”. Taki odzew ze strony społeczeństwa jest dla nas wystarczającą motywacją do działania na kolejne lata.

– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Magdalena Dychała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *